Bærekraft

Menneskerettigheter og arbeidsforhold

Utne Transport AS har stort fokus på ansvarlig innkjøp og vi vil gjøre det ytterste for at vi alltid skal ivareta miljø, arbeidstakeres rettigheter, samt følge lover og regler. Dette er også/vil bli innarbeidet i innkjøpsavtaler med leverandørene våre og er etablert dypt kulturelt i organisasjonen og inkludert i våre etiske retningslinjer. Dette for å sikre ansvarlighet hos forretningsforbindelser og i hele vår leverandørkjede.

 

Aktsomhetsvurderinger

Utne Transport AS gjennomfører fortløpende aktsomhetsvurderinger av leverandørkjeder, forretningspartnere og internt i samsvar med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

Vi foretar regelmessige risikoanalyser av alle leverandører, produktkategorier og geografiske områder. Leverandører som defineres som høy-risiko inviteres til å gjøre egen-evalueringer og gjennomgå aktsomhetsvurdering.

Aktsomhetsvurderingene gir i en del tilfeller grunnlag for nærmere oppfølging for å forsøke å stanse, redusere eller forebygge negative arbeidsforhold og uakseptabel ivaretakelse av menneskerettigheter. Ved negative funn vil det iverksettes tiltak for å rette opp, og forhindre at avvikene gjentas. Vi legger vekt på å påvirke til forbedringer framfor å avslutte samarbeid.

Utne Transport's kunder og samarbeidspartnere skal være trygge på at våre tjenester stammer fra bærekraftige leverandørkjeder.

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal sikre at virksomheter i Norge respekterer og informerer om håndtering av negative forhold tilknyttet menneskerettigheter og arbeidsforhold ved produksjon av varer og tjenester.

Utne Transport AS har et stort tjenestespekter. Uansett hva kundene våre kjøper skal de være trygge på at leveransene er i samsvar med den nye loven.

I henhold til loven vil vi hvert år innen 30. juni offentligjøre en årlig redegjørelse for vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger på vår hjemmeside.

Last ned rapport for 2023 her!

Fremover vil vi fortsette vårt arbeid med å bidra til å forebygge menneskerettighetsbrudd og uanstendig arbeidsforhold hos forretningsforbindelser og i leverandørkjeden vår.  Utne Transport AS ser loven som et velkomment bidrag til å sikre alle større virksomheter innsats for å gjøre livet bedre for mennesker over hele verden.

Informasjonsplikt

Du og alle har ved skriftlig forespørsel rett fra 1. juli 2022 på informasjon om hvordan vi håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser generelt og for enkelt-varer eller tjenester.

Velkommen til å ta kontakt om dette! Du kommer lettest frem ved sende e-post til apenhetsloven@utne-transport.no.

Vi vil som hovedregel besvare forespørselen din innen tre uker fra mottak.